Teenused

Kommunikatsioon on võimalus end mõistetavaks teha ja selle abil oma eesmärke saavutada. PR Partner pakub oma klientidele eelkõige strateegilist kommunikatsioonituge. See tähendab, et meie kliendid ei oota ainult üksikuid säravaid meediahetki, vaid liiguvad oma eesmärkide poole plaanipäraselt kõiki kommunikatsiooni võimalusi kasutades. Meie klientide edu üheks kindlaks komponendiks on pikaajalised ja usalduslikud suhted kõigi nende jaoks oluliste rühmadega.

 • kommunikatsioonistrateegiad
 • organisatsioonikommunikatsioon
 • siht- ja sidusrühmade kaardistamine
 • kommunikatsioonivõrgustiku loomine siht- ja sidusrühmadega
 • sõnumikultuur
 • meediatreeningud
 • otsustajate kommunikatsiooniline nõustamine
 • tippjuhi personaalne nõustamine
 • kommunikatsiooniuuringud
 • kampaaniad
 • sündmuste planeerimine
 • kommunikatsiooni püsitugi
 • valmisolek püsikliendi 24 h nõustamiseks
 • sisekommunikatsiooni strateegia väljatöötamine
 • organisatsiooni sisekommunikatsiooni plaani koostamine ja nõustamine selle rakendamisel
 • organisatsiooni juhtkonna nõustamine sisekommunikatsiooni rakendamisel

Ei ole häid ega halbu sõnumeid, vaid paremad ja halvemad viisid erinevate sõnumite käsitlemiseks ja edastamiseks.

 • sõnumite kujundamine
 • kõneisikute valimine ja nõustamine
 • meediakanalite valik, uudiste leidmine
 • kommentaaride vahendamine
 • proaktiivsed ja reaktiivsed meediasuhted
 • pressikonverentside ettevalmistamine ja korraldamine
 • meediasuhted kriisis
 • meediatreeningud

Raske õppustel, kerge lahingus!

Õppekorralduse alused ning täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

PR Partneri koolitajad on kõrghariduse ja pikaaegse avaliku ning erasektori kogemusega kommunikatsiooni valdkonna spetsialistid Ilona Leib ja Kirsti Ruul, kelle ekspertteadmised teevad neist hinnatud koolitajad. Tänu mitmekülgsele kogemustepagasile ja aastatepikkusele lektoritööle oskavad nad toetada koolitatavate õppimist ja enesearendust. PR Partneri koolitajate laialdane kogemus ja erialased teadmised võimaldavad vajadusel samaväärselt katta teiste planeeritud koolitajate teemasid ja rühmatööde läbiviimist. Mõlemad koolitajad on Tartu Ülikooli kriisikommunikatsiooni lektorid alates 2007. aastast.

 • meediakoolitused
 • meediatreeningud kaameraga
 • meediatekstide kirjutamine (pressiteadete, arvamuslugude, kommentaaride kirjutamine)
 • ettevalmistus meediasuhtluseks (võtmesõnumite koostamine ja valik, mõjus esitamine)
 • esinemiskoolitus (sõnavõttude ja ettekannete ettevalmistamine ja mõjus esitamine, valmistumine avalikuks esinemiseks)
 • esinemistreening kaameraga
 • kõnetreeningud
 • strateegilise kommunikatsiooni koolitused
 • kommunikatsiooni planeerimise koolitused
 • muutuste juhtimise kommunikatsioon
 • sisekommunikatsiooni koolitused
 • sotsiaalmeedia koolitused
 • kriisikommunikatsiooni koolitused
 • kriisisimulatsioonid (sh meediasimulatsioon)
 • kriisikommunikatsiooni õppused (stsenaariumide ettevalmistamine, läbiviimine, soovi korral simulatsioonikeskkonnas)
 • kriisiõppused (stsenaariumide ettevalmistamine, staabiõppuste läbiviimine)

Sotsiaalmeedia on nagu iga teine kanal – pead teadma eesmärki ning seda, kellele ja mida öelda tahad.

 • klientide nõustamine sotsiaalmeedia kanalite valimisel ning vastavasse kanalisse sobivate sõnumite kujundamine
 • püsitugi infovoo tekitamisel
 • sissekannete ja tarbijamängude ettevalmistamine
 • sihtrühmade kaardistamine

Reklaami osta oskab igaüks, aga PR-kunst on panna inimesi tootest rääkima ja meediat seda uudisväärtuslikuna kajastama.

 • otsime tarbijale sisemisi põhjendusi, miks eelistada ühte või teist toodet/teenust
 • kasvatame klientide brändilojaalsust, brändi mainekujundus ja lisandväärtus
 • integreeritud turundusplaani koostamine ja realiseerimine
 • positsioneerimine
 • repositsioneerimine
 • toote- ja teenuse- nõustamine, turundusstrateegia
 • sotsiaalturundusstrateegia, turundus- ja sotsiaalturunduskampaania
 • turundus- kommunikatsiooni sõnumid ja kanalid
 • turunduse ja suhtekorralduse harmoneerimine ja sünkroniseerimine
 • toodete lansseerimine ja värskendamine
 • reklaami toetamine

Poliitika ongi suures osas kommunikatsioon ning ainult targa kommunikatsiooni tulemusel on võimalus oma poliitilisi vaateid ellu rakendada.

 • sotsiaalpoliitiline kommunikatsioon
 • poliitikate ja seadusloome monitooring
 • valitsuskommunikatsioon
 • kohaliku omavalitsuse kommunikatsioon
 • kontaktid oluliste huvigruppidega
 • lobby, strateegiline nõustamine
 • kriisikommunikatsioon
 • valimiskampaania kommunikatsiooni ja reklaamikampaania juhtimine ja läbiviimine erakonna või poliitiku tasemel
 • sõnumikultuur
 • sündmused
 • kommunikatsiooni püsitugi
 • valmisolek püsikliendi 24 h nõustamiseks
 • avalike esinemiste nõustamine ja meediatreeningud
 • tekstide koostamine
 • meediasuhete nõustamine

Kriis on võimalus. Kriisis sünnivad kangelased. Küsimus ei ole selles, kas kriisid toimuvad, vaid millal nad meid tabavad ja kas me oleme selleks valmis.

 • kommunikatsiooni riskianalüüside koostamine
 • organisatsioonipõhiste kriisikommunikatsiooni käsiraamatute koostamine
 • organisatsioonipõhiste kriisikäsiraamatute koostamine
 • riski- ja kriiskommunikatsiooni vajaduse hindamine
 • kriisikommunikatsiooni audit
 • riski- ja kriisikommunikatsiooni strateegia ja plaanide ettevalmistamine
 • kriisikommunikatsiooni treeningud ja simulatsioonid
 • kriisikommunikatsiooni juhtimine
 • meediasuhted kriisis
 • valmisolek püsikliendi 24 h nõustamiseks

Alguses oli sõna.

 • pressiteated
 • kommentaarid
 • arvamusartiklid
 • kõned
 • ettekanded ja muud sõnumit kandvad tekstilised materjalid
 • sotsiaalmeedia sissekanded
 • tekstide toimetamine
 • raamatute koostamine
 • aastaraamatud

Hea on arvata, aga veel parem on teada.

 • organisatsiooni kommunikatsiooniaudit
 • organisatsiooni kuvandi analüüs meediakajastuste põhjal
 • fookusgrupiuuringute ettevalmistamine ja läbiviimine
 • arvamusuuringute ettevalmistamine ja interpretatsioon